Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

ikari
11:25
0104 6cb0 550
Reposted fromtfu tfu
ikari
10:40
ikari
10:35
Reposted fromwooles wooles viacocciuella cocciuella
ikari
10:04
2363 6d5d 550
Reposted fromneon neon viacocciuella cocciuella
ikari
09:58
4368 c250 550
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
ikari
09:35
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavol vol
ikari
09:34
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viaMashe Mashe
ikari
09:33
4178 e056
Reposted fromowca owca viapigmalion pigmalion
ikari
08:55
6888 5aec
Reposted fromteijakool teijakool viacocciuella cocciuella
ikari
07:33
ikari
07:33
6038 76b6 550
Reposted fromtutaj tutaj viairmelin irmelin
ikari
07:30
ikari
07:10
7139 f308
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaskillzmcfly skillzmcfly
06:06
9001 038a 550

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

ikari
06:05
Reposted fromblakerblaker blakerblaker viaHypothermia Hypothermia
ikari
06:05
Very romantic
Reposted fromtgs tgs viaHypothermia Hypothermia

August 11 2019

ikari
06:40
6442 faef 550
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia
ikari
06:40
6582 5e8d 550
Reposted fromnyaako nyaako viaHypothermia Hypothermia
ikari
06:40
6392 9829 550
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaaperture aperture
ikari
06:40
6314 7d84
Reposted fromtichga tichga viaaperture aperture
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl